Bolesławiec, dnia 06.03.2024

Inwestycja „Prace remontowe Kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy placu Zamkowym w Bolesławcu” uzyskała dotację Gminy Bolesławiec dofinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Polski Lad w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego na przeprowadzenie prac renowacyjno-konserwatorskich

Zapraszamy do złożenia oferty w sprawie:

Prace remontowe Kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

przy placu Zamkowym w Bolesławcu

Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu

Plac Zamkowy 1B, 59-700 Bolesławiec,

NIP: 6121543866; REGON: 040110737

Zatwierdzam:

Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu

Ks. dr Stanisław Kusik

Informacje o zamówieniu:

 1. Zamawiający realizuje inwestycję, na którą Gmina Bolesławiec przyznała dotację dofinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 2. Postępowanie nie podlega zapisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
 6. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
 7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 8. Gwarancja na wykonane roboty budowlane, konserwatorskie i restauratorskie: minimum 48 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
 9. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy
 10. Upublicznienie zapytania ofertowego poprzez umieszczenie na stronie internetowej Miasta Bolesławiec: www.boleslawiec.eu oraz stronie Parafii www.mbnp-wboleslawcu.pl
 1. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest renowacja kościoła, w której zawarte są następujące prace: remont i renowacja elewacji kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz remont i renowacja elewacji plebanii przy kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który wpisany jest do rejestru zabytków 234/A/1-2/03 z dn. 17.12.2003.
 2. Główne kody CPV zamówienia:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

92522000-6 Usługi ochrony obiektów i budynkówhistorycznych

 1. Szczegółowy zakres prac do wykonania.

3.1. Prace renowacyjno – remontowe obejmują elewacje kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu. Szczegółowy zakres opisany został w Programie Prac konserwatorskich oraz decyzji konserwatorskiej nr 2159/2023 z dnia 13.12.2023r. stanowiące załącznik nr 6:

 • Sporządzenie szczegółowej dokumentacji fotograficznej
 • Roboty przygotowawcze
 • Skucie tynków zawilgoconych oraz zasolonych z powierzchni cokołu, skucie tynków spękanych, skorodowanych, odspojonych z powierzchni ściany
 • Dezynfekcja lica muru ceglanego
 • Wzmacnianie konstrukcji spękanych murów
 • W miejscach zauważonych rys oraz spękań muru wykonać niezbędne wzmocnienia. W zależności od szerokości rys naprawy murów wykonać poprzez:
 • przemurowanie fragmentów muru nową cegłą na zaprawie trasowo-wapiennej TWM

 • osadzenie w co drugiej spoinie poziomej kotew stalowych ze stali nierdzewnej Ø 8 stal A III.

 • w przypadku większych spękań (5-10 mm) wypełnienie rys poprzez iniekcję muru trasowo-wapienną zaprawą iniekcyjną TKV-p

 • Otynkowanie cokołu tynkiem renowacyjnym WTA
 • Otynkowanie ścian powyżej cokołu tynkiem wapienno – trasowym
 • Odtworzenie i naprawa profilowanych dekoracji wykonanych w technologii tynków ciągnionych
 • Szpachlowanie całej powierzchni elewacji
 • Wykonanie zewnętrznych, dyfuzyjnych powłok malarskich
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz ze szczegółową dokumentacją fotograficzną

3.2. Prace renowacyjno – remontowe obejmują elewacje plebani przy kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu. Szczegółowy zakres opisany został w Programie Prac konserwatorskich oraz decyzji konserwatorskiej nr 2159/2023 z dnia 13.12.2023r. stanowiące załącznik nr 6:

 • Sporządzenie szczegółowej dokumentacji fotograficznej
 • Roboty przygotowawcze – odkopanie odcinkowo ścian piwnicznych budynku, oczyszczenie powierzchni ścian, wyrównanie powierzchni, uzupełnienie dużych ubytków za pomocą zaprawy murarskiej
 • Wykonanie pionowej, zewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych
 • Wykonanie izolacji poziomej, zabezpieczającej przed kapilarnym wnikaniem wilgoci
 • Skucie płytek klinkierowych z cokołu, skucie spękanych, skorodowanych, odspojonych, zawilgoconych, zasolonych tynków z powierzchni ścian
 • Dezynfekcja lica muru ceglanego
 • Wzmacnianie konstrukcji spękanych murów
 • Otynkowanie cokołu tynkiem renowacyjnym WTA
 • Otynkowanie ścian powyżej cokołu tynkiem wapienno – trasowym
 • Szpachlowanie całej powierzchni elewacji
 • Wykonanie zewnętrznych, dyfuzyjnych powłok malarskich
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz ze szczegółową dokumentacją fotograficzną.
 1. Zakres prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia obejmuje również inne prace konieczne do jego wykonania, a nie ujęte w zapytaniu lub załącznikach do niego, a które są niezbędne do wykonania ze względu na aktualna wiedzę techniczną, konserwatorską oraz przepisy prawa. Wskazana ilość powierzchni elewacji 2200 m2 jest ilością szacunkową/pomocniczą, która powinna zostać zweryfikowana przez Oferenta.
 1. Warunki wykonania prac

 1. Prace muszą zostać wykonane zgodnie z:
 1. Programem prac konserwatorskich,
 2. Decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 2159/2023 z dnia 13.12.2023r.
 3. Ustaleniami podczas komisji konserwatorskich.
 1. Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej w zabytku mającej na celu dokładne i szczegółowe rozpoznanie warunków związanych z realizacją zamówienia, jak również rozpoznanie możliwych ryzyk z nim związanych, wpływających na prawidłowe oszacowanie kosztów Wykonawcy. Wizję lokalną należy uzgodnić telefonicznie. Uczestnictwo w wizji lokalnej należy potwierdzić na protokole stanowiącym załącznik nr 4 oraz dołączyć o oferty.
 2. Realizacja prac winna odbywać się ze szczególną starannością z zastosowaniem technik zgodnych ze sztuką konserwatorską, wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązującymi Normami i przepisami prawa regulującymi czynności danego rodzaju, w tym przepisami dotyczącymi ochrony konserwatorskiej oraz warunkami umowy.
 3. Prace muszą zostać wykonane wyłącznie z użyciem materiałów wysokiej jakości, przeznaczonych do stosowania przy zabytkach, zgodnych z Programem prac konserwatorskich. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia na żądanie Zamawiającego listy materiałów (rodzaju materiału, producent, deklaracje, atesty), które planują wykorzystać przy prowadzeniu prac. Weryfikacja dopuszczenia i akceptacja przedstawionych materiałów oraz ew. zamienników dokonana zostanie przez nadzór konserwatorski.
 4. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. prawa budowlanego, ustawy o ochronie i opiece zabytków, przepisów BHP, zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac, zastosowania oznaczeń etc.) oraz zgodnie z harmonogramem wydarzeń liturgicznych w kościele.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia strefy pracy, z uwzględnieniem ciągłości udostępniania obiektu, zabezpieczenia przed uszkodzeniem wszelkiej infrastruktury technicznej, zabytkowej (tj. rzeźby, ławki, stolarka okienna i drzwiowa), utrzymania miejsca pracy w stanie wolnym od przeszkód.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności i zminimalizowania uciążliwości związanej z prowadzonymi pracami i zgadza się na ponoszenie odpowiedzialności na zasadzie winy za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi pracami.
 1. Warunki udziału w postępowaniu

 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia przedmiotowe warunki, jeżeli:

1.1. Wykaże, że zrealizował w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej umowy, o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto, w której zakres wchodziły prace renowacyjne przy tynkach elewacyjnych, wzmacnianie murów oraz prace remontowe w zakresie iniekcji poziomej przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. W celu potwierdzenia spełnienia wskazanego warunku, Wykonawca załączy do oferty prawidłowo wypełniony Załącznik nr 2 zawierający wykaz prac konserwatorskich, określający wartość wykonanych prac, ich zakres, przedziały czasowe (daty) ich wykonania, podmioty na rzecz których zostały one wykonane oraz załączy dowody określające czy prace te zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace konserwatorskie były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów — Inne dokumenty.

1.2. Wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia tj.:

1.2.1. Kierownikiem prac konserwatorskich — dyplomowanym konserwatorem dzieł sztuki, który ukończył studia wyższe z zakresu konserwacji dzieł sztuki spełniającym wymagania, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zmianami) oraz który posiada co najmniej 10 lat doświadczenia w kierowaniu pracami konserwatorskimi, przy czym okresy realizacji prac wykonanych w tym samym czasie nie sumują się. Wymagany okres doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres wykonywania czynności w trakcie faktycznej realizacji prac. Okres doświadczenia zawodowego poszczególnych osób winien być liczony w miesiącach w ten sposób, że I rok doświadczenia zawodowego oznacza 12 miesięcy aktywnego pełnienia funkcji. Wykazanie różnych usług lub prac przebiegających w tym samym okresie, zostanie potraktowane jak wykonanie jednej usługi lub pracy konserwatorskiej w danym czasie.

1.2.2. Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, oraz który pełnił funkcję kierownika budowy (robót budowlanych) przy co najmniej 2 zamówieniach, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą złoży prawidłowo wypełniony Załącznik nr 3.

Uwaga:

Zamawiający nie dopuszcza łączenia przez kilka osób funkcji przewidzianych dla osób skierowanych do kierowania oraz wykonywania prac konserwatorskich objętych przedmiotem zamówienia.

 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o kwocie ubezpieczenia nie mniejszej niż 200 000,00 zł.
 2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który uczestniczył w wizji lokalnej obiektu, potwierdzonej protokołem z wizji lokalnej Załącznik nr 4.
 3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 7 ust. I ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835)
 4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, która będzie niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, jeżeli stwierdzone zostaną błędy lub okoliczności, mające wpływ na prawidłowość postępowania lub realizację przedmiotu zamówienia.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków realizacji zamówienia z kilkoma lub jednym Wykonawcą, który/którzy złożył/złożyli najkorzystniejszą/najkorzystniejsze ofertę/oferty i spełnia/spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega/podlegają wykluczeniu z postępowania.
 7. W przypadku odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
 8. Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi/podmiotom, który/które:
 • nie złożyły kompletnej oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i nie spełniają wymagań wymienionych w pkt 1.1,
 • złożyły ofertę podpisaną przez nieupoważnioną osobę,
 • złożyły więcej niż jedną ofertę w postepowaniu, bądź złożyły ofertę po wskazanym terminie składania.
 1. Kryteria oceny ofert

l . Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

l.p.

Opis kryterium oceny Znaczenie (pkt)

1.

Cena 80 punktów

2.

Okres gwarancji jakości 20 punktów
Razem 100 punktów
 1. Sposób dokonywania oceny:
  1. Sposób oceny oferty kryterium „Cena”: x 80 punktów

Gdzie:

Pc – liczba punktów

Cbn – najniższa ze wszystkich ofert cena ofertowa brutto;

Cb – proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto.

  1. Sposób oceny ofert w kryterium okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (Pg)
   • 48 miesięcy gwarancji – 0 pkt
   • 54 miesięcy gwarancji – 10 pkt
   • 60 miesięcy gwarancji – 20 pkt
 1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
 3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzymały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.
 4. Wykonawca w formularzu ofertowym musi wskazać cenę, zawierającą wszystkie koszty (pośrednie i bezpośrednie) wykonania inwestycji, z podziałem na kwotę netto, podatek VAT oraz kwotę brutto.
 1. Opis sposobu obliczenia oceny

 1. Wykonawca zadeklaruje w Formularzu ofertowym ryczałtową cenę brutto, za wykonanie zamówienia, wyliczoną w oparciu o wszystkie dokumenty opisujące Przedmiot zamówienia określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). Jeżeli oferta będzie zawierała cenę wyrażoną jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, zostanie odrzucona.
 3. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty oraz cen, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania finansowe i koszty konieczne do należytego wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz usunięcia ewentualnych usterek w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania nie może być podstawą do żądania podwyższenia ceny określonej w ofercie.
 4. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 1. Płatności
  1. Wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie wypłacone zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktur Zamawiającemu.
  3. Faktury wystawione przez Wykonawcę musi zawierać następujące dane:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu, Plac Zamkowy 1B, 59-700 Bolesławiec, NIP: 6121543866; REGON: 040110737j;

 1. Termin realizacji zamówienia

Zakończenie realizacji zamówienia nastąpi w terminie do 31.12.2024 od dnia podpisania umowy.

 1. Termin i sposób złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.04.2024r. do godz. 10:00 w formie pisemnej.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego (nie decyduje data nadania listu poleconego).

 1. Ofertę należy złożyć w formie papierowej, umieszczając ją w jednej zamkniętej kopercie:
 1. osobiście (po uprzednim kontakcie telefonicznym w siedzibie Rzymskokatolickiej Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu, Plac Zamkowy 1B, 59-700 Bolesławiec)

albo

 1. listownie na adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu, Plac Zamkowy 1B, 59-700 Bolesławiec
 1. Na kopercie należy umieścić:

– nazwę i adres Zamawiającego,

– nazwę i adres Wykonawcy,

– nazwę inwestycji: „Prace remontowe Kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy placu Zamkowym w Bolesławcu

 1. Osoba podpisująca ofertę musi być upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, jeśli prawo reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów (CEiDG albo KRS), oferta, do której nie dołączono pełnomocnictwa, zostanie odrzucona ze względów formalnych.
 2. W oryginale należy złożyć:
 1. formularz oferty wraz z informacją RODO (zał. nr 1),
 2. wykaz doświadczenia (prac) (zał. nr 2),
 3. wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (zał. nr 3),
 1. W oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy złożyć:
 1. dokumenty potwierdzające doświadczenie,
 2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje/uprawnieniach osób skierowanych do realizacji inwestycji,
 3. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy),
 4. polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 1. Termin związania z ofertą:

Termin związania z ofertą: 60 dni

 1. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Ks. dr Stanisław Kusik Proboszcz Parafii Rzymsko katolickej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu, Plac Zamkowy 1B, 59-700 Bolesławiec, tel. +48 75 735 11 10, e-mail: parafia.mbnp@wp.pl

 1. Warunki umowy

Warunki umowy określają projektowane postanowienia umowne, stanowiące załączniki nr 5 do niniejszego zapytania.

 1. Informacje o formalnościach

   1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, a także którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą.
   2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o jego wynikach.
   3. W niniejszym postępowaniu nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
   4. Zamawiający zastrzega sobie zmianę treści Zapytania ofertowego.

Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu, Ks. dr Stanisław Kusik

W załączeniu

 1. Formularz oferty + klauzula informacyjna RODO,

zalacznik-nr-1-formularz-oferty

2. Wykaz prac,

zalacznik-nr-2-wykaz-Prac-2024

3. Wykaz osób skierowanych do realizacji inwestycji,

zalacznik-nr-3-wykaz-Personelu-2024

4. Protokół z wizji lokalnej,

zalacznik-nr-4-protokol-z-wizji

5. Wzór umowy,

Załącznik-nr-5-umowa wzór

6. Program Prac Konserwatorskich + decyzja konserwatorska

Zapytanie-ofertowe edyt

 

Kategorie: Aktualności

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *